فرم درخواست

آنالیزها

آنالیز محصولات:آآنالیزهای تالک تولیدی شرکت زمین کاو به شرح ذیل می باشد:

آنالیز شیمیایی تالک ضد اسیدta-dah

ترکیب

Al2O3

MgO

CaO

Fe2O3

SiO2

MnO

K2O

Na2O

TiO2

SO3

F

As

Pb

P2O5

L.O.I

مقدار

26.62

29.15

n.d

1.82

32.25

n.d

0.98

-

0.1

0.84

n.d

n.d

n.d

0.25

4.89

 

آنالیز شیمیایی تالک صابونیta-aks

ترکیب

Al2O3

MgO

CaO

Fe2O3

SiO2

K2O

Na2O

L.O.I

TiO2

SO3

Total

مقدار

0.76

29.15

5.28

0.66

59.16

0.01

-

4.89

-

0.05

99.96